Na co se velmi často ptáte. Pokud chcete něco vědět, je lepší se zeptat než mlčet. Nejčastější dotazy vypisujeme zde. Postupně tuto sekci rozšiřujeme. Pokud zde nenajdete co hledáte, napište nám

Vnitřní řád školní jídelny Český Brod

1. Identifikační údaje:

Název organizace: Školní jídelna Český Brod
Sídlo: Bezručova 1099, 282 01 Český Brod
IČ: 09276599
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 2.

2. Základní údaje

Tento řád je vydán v souladu s §30 zákonu č.561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání v platném znění, za účelem zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3. Hlavní účel organizace:

Organizace jako zařízení školního stravování poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy ke školskému zákonu a dalšími právními předpisy. Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu organizace je výkon činnosti zařízení školního stravování, typu školní jídelna. Organizace je oprávněna zabezpečovat závodní stravování pro svoje zaměstnance a další osoby v souladu s ustanovením § 33 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 2,3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími právními předpisy.

Školní jídelna se řídí:

  •  vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
  • nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin

4. Informace o zařízení školního stravování:

Hlavní činností školní jídelny je stravování žáků při denním studiu a vlastních zaměstnanců. Doplňkovou činnosti organizace je stravování zaměstnanců školy.

5. Výše stravného platné od 1. 09. 2023

Cena za školní stravování žáků je určena výší finančního limitu u žáků cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která je v souladu s finančním limitem na nákup potravin podle jejich věkové skupiny. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období od 1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění pozdějších předpisů.

1. Věková kategorie 3 – 6 let cena 36,-Kč oběd doporučená měsíční záloha: 1400,- Kč

cena 15,-Kč přesnídávka

cena 13,-Kč svačinka
2. Věková kategorie  7-10 let cena 40,- Kč doporučená měsíční  záloha: 900,- Kč
3. Věková kategorie 11 – 14 let cena 44,- Kč doporučená měsíční záloha: 950,-Kč
4. Věková kategorie ZŠ 15 a více let cena 45,- Kč doporučená měsíční záloha: 1000,-Kč
5. Studenti SŠ – cena 45,-Kč doporučená měsíční záloha: 1000,-Kč
6. Zaměstnanci – cena 45,- Kč doporučená měsíční záloha: 1000,-Kč
5. Cizí strávníci –  cena 119,- Kč doporučená měsíční záloha: 2500,-Kč

Poplatek za obalový materiál činí – -3,-kč obal na polévku, 6,-kč obal na hl. jídlo

6. Úhrada stravného

Stravné je hrazeno zálohově, převodem na účet 3330300333/0600, vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo zákonného zástupce. Číslo vyplňte bez předčíslí a bez mezer (jen 9 číslic).

Vzniklé přeplatky se převádějí do dalšího období. Přeplatky, vzniklé vyúčtováním stravného k 30. 6. budou vráceny v měsíci červenci zpět na účet.

7. Stravovací čip

K výdeji obědů se používá bezkontaktní čip, který si každý strávník zakoupí ve školní jídelně. Cena čipu je 135,- Kč. Čip je majetek strávníka a je nevratný. Bez čipu na obědy chodit nelze. Pokud se strávník neprokáže platným čipem nebo náhradní stravenkou, nebude mu oběd vydán. Při zapomenutí čipu je možné si vyžádat náhradní stravenku za poplatek 5,-Kč, který bude strávníkovi odečten z konta strávníka.

8. Přihlášení a odhlášení stravování

Odhlašovaní a přihlašování je možno provést na objednávacím boxu, přes internet, ke kterému je nutná registrace na www.strava.cz, kód jídelny 10472, výjimečně pak v kanceláři ŠJ. Obědy se odhlašují do 13.45 hod. předchozího dne. V den nepřítomnosti strávníka, nelze oběd odhlásit. Pro oběd je možné si přijít a odnést.  Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje. Během nemoci nemají strávníci  nárok na dotovaný oběd. Strávníci mají povinnost odhlásit obědy v době nemoci. Stejně tak během výletů, školy v přírodě a dalších akcí. Pokud tak strávník neučiní, uhradí oběd. Jestliže se strávník rozhodne ukončit stravování, je povinnost tuto změnu nahlásit.

Pokud nemá strávník na daný den přihlášený oběd, NEMÁ NÁROK NA POLÉVKU ani NÁPOJE!  Polévka i nápoje jsou v ceně za CELÝ OBĚD!!!

9. Mobilní aplikace

V rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu – mobilní aplikaci Strava.cz pro Android a iOS. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. Pokud nemáte ještě uživatelské jméno a heslo, registrujte se na www.strava.cz., výjimečně pak v kanceláři ŠJ.

10. Výdej stravy v době nemoci a na distanční výuce strávníka

Strávníci, kteří  zůstávají doma na distanční výuce nebo první den nemoci, si mohou vyzvednout oběd od 11:00 do 11:30 hodin. Oběd se bude odnášet v našich obalech. Cena za obalový materiál je 3,-Kč za obal na polévku a 6,-Kč za obal na hlavní jídlo. V jídelně lze zakoupit sadu jídlonosičů za cenu 93,-Kč , je třeba si tyto sady koupit v páru na výměnu. Cena za obal na oběd se bude platit v jídelně na místě. Obědy s sebou se vydávají v přízemní jídelně.  

11. Bezpečnost v jídelně

Za bezpečnost a organizaci žáků při výdeji stravy, za pořádek a kázeň odpovídá dozor. Strávník je povinen se řídit pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců ŠJ. Nerespektuje-li strávník ani přes upozornění těchto pracovníků opatření řádu školní jídelny, může být z jídelny vyloučen a oběd mu bude vydán ke konci výdeje.

12. Chování strávníků v jídelně

Před výdejovým okénkem si strávník bere podnos, příbory a registruje se čipem. Po vydání jídla se přesouvá k místu určenému, kde si sám natočí nápoj. Odebírání nápojů do jiných nádob není povoleno. Ke každému uhrazenému jídlu náleží předkrm nebo polévka, nápoj a popřípadě jeden doplněk (salát, ovoce, kompot…). Odchází-li strávník od stolu, odnáší použité nádobí včetně tácu do vozíků určených pro použité nádobí. Strávník respektuje po celou dobu pobytu v jídelně zásady osobní hygieny, pořádku, čistoty a kultury stolování. V prostorách jídelny nehlučí, hovoří-li, tak šeptem. Způsobí-li znečištění stolu, podlahy apod., vyžádá si úklidové pomůcky u personálu jídelny a znečištění odstraní. Nemůže-li situaci zvládnout, požádá o pomoc pedagogický dozor, popřípadě zaměstnance ŠJ. Do ŠJ přichází strávník pouze v dané době, provozní doba jídelny je od 11:00 do 13:45 hod. V jídelně se zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci vlastního jídla. Po naobědvání se odchází. Provozní doba jídelny je do 13.45, strávníci opouštějí jídelnu nejdéle ve 14:00 hod

13. Ochrana osobních věcí

Každý strávník  si odpovídá za své osobní a cenné věci sám. Strávníci jsou povinni odkládat tašky na místo pro ně určené. Za případné ztráty školní jídelna neodpovídá.

14. Ochrana majetku

Všichni strávníci šetří zařízení školní jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí všeho druhu.

15. Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně, na webových stránkách ŠJ a na www.strava.cz. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování a s ohledem na plnění výživových hodnot.

16. Závěrečná ustanovení

Vedoucí školní jídelny řeší případné připomínky a náměty týkající se stravovaných žáků a ostatních strávníků. Dbá na kvalitu jídel a zavádění nových trendů ve výživě a dodržování limitů potravin. Řád školní jídelny je umístěn ve školní jídelně, na webových stránkách školní jídelny www.skolnirestaurantcb.cz . Po jednom vyhotovení je u vedoucí školní jídelny. Pracovnice školní jídelny jsou s řádem seznámeny.

V Českém Brodě 1. 3. 2021

Jozef Žec
Ředitel příspěvkové organizace
Školní jídelna Český Brod Bezručova